Our Weekly Video!

Parshas Kedoshim

Parshas Tazria
04.11.2024

Parshas Shemini
04.04.2024

Parshas Tzav
03.28.2024

Parshas Vayikrah
03.21.2024

Parshas Pekudei
03.14.2024

Parshas Vayakhel
03.07.2024

Parshas Ki Sisa
02.29.2024

Parshas Tetzaveh
02.22.2024

Parshas Mishpatim
02.08.2024

Parshas Yisro
02.01.2024

Parshas Beshalach
01.25.2024

Parshas Bo
1.18.2024

Parshas Va'era
01.11.2024

Parshas Shemos
01.04.2024

Parshas Vayechi
12.28.2023

Parshas Vayigash
12.21.2023

Parshas Mikeitz
12.14.2023

Parshas Vayeishev
12.07.2023

Parshas Vayishlach
11.30.2023

Parshas Toldos
11.16.2023

Parshas Chayei Sarah
11.09.2023

Parshas Vayeira
11.02.2023

Parshas Lech Lecha
10.27.2023

Parshas Noach
10.19.2023

Parshas Beraishis
10.13.2023

Parshas Ha'azinu
09.21.2023

Rosh Hashana Edition
09.14.2023

2022-2023

Parshas Korach
06.22.2023

Parshas Behaalosecha
06.08.2023

Parshas Naso
06.01.2023

Shavuos Edition
05.24.2023

Parshas Bamidbar
05.19.2023

Parshas Behar-Bechukosai
05.11.2023

Parshas Emor
05.04.2023

Parshas Acharei Mos-Kedoshim
04.27.2023

Parshas Tazria-Metzora
04.21.2023

Parshas Tzav
03.30.2023

Parshas Vayikra
03.23.2023

Parshas Terumah
02.23.2023

Parshas Mishpatim
02.16.2023

Parshas Yisro
02.09.2023

Parshas Vaaira
01.20.2023

Parshas Vayechi
01.05.2023

Parshas Vayigash
12.30.2022

Parshas Mikeitz
12.22.2022

Parshas Vayeishev
12.15.2022

Parshas Vayishlach
12.08.2022

Parshas Vayeitzei
12.02.2022

Parshas Toldos
11.25.2022

Parshas Chayei Sara
11.18.2022

Parshas Vayeira
11.11.2022

Parshas Lech Lecha
11.04.2022

Parshas Noach
10.28.2022

Parshas Ha'azinu
10.07.2022

Parshas Nitzavim
09.23.2022

Parshas Ki Savo
09.16.2022

2021 - 2022

Parshas Naso
06.10.2022

Parshas Bamidbar
06.03.2022

Parshas Bechukosai
05.27.2022

Parshas Behar
05.19.2022

Parshas Kedoshim
05.06.2022

Parshas Acharei Mos
04.29.2022

Parshas Tazriah
04.01.2022

Parshas Shemini
03.25.2022

Parshas Vayikrah
03.11.2022

Parshas Pekudei
03.04.2022

Parshas Vayakhel
02.25.2022

Parshas Tetzaveh
02.11.2022

Parshas Terumah
02.04.2022

Parshas Mishpatim
01.28.2022

Parshas Yisro
01.21.2022

Parshas Beshalach
01.14.2022

Parshas Bo
01.07.2022

Parshas Va'aira
12.31.2021

Parshas Shemos
12.24.2021

Parshas Vayechi
12.17.2021

Parshas Vayigash
12.10.2021

Parshas Mikeitz
12.03.2021

Parshas Vayaishev
11.26.2021

Parshas Vayishlach
11.19.2021

Parshas Vayeitze
11.12.2021

Parshas Toldos
11.05.2021

Parshas Chayei Sara
10.29.2021

Parshas Vayeira
10.22.2021

Parshas Lech Lecha
10.15.2021

Parshas Noach
10.08.2021

Parshas Nitzavim
09.03.2021